Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cluma Engineering NV 2022

 

1. Algemeen

1.1. Tenzij expliciet anders bedongen komt elke overeenkomst met cluma engineering nv (hierna cluma) tot stand onder de hierna vermelde voorwaarden. De bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de laatste offerte of orderbevestiging hebben voorrang op de algemene. De algemene en bijzondere voorwaarden van de medecontractant (hierna de “klant”) worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook wanneer cluma een contract of enig ander document uitgaand van de klant ondertekent.

1.2. Prijsoffertes van cluma vervallen 15 dagen na de offertedatum. De overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de offerte of bij aanvang van de werken nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd. cluma behoudt zich het recht voor om de verbintenissen die zijn vertegenwoordigers namens hem aangaan te annuleren binnen de 10 dagen nadat zij daarvan kennis heeft gekregen, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

1.3. De prijsofferten en orderbevestigingen van cluma gelden enkel voor de daarin beschreven karakteristieken. De karakteristieken voorkomend in lastenboeken, plannen of andere documenten waarnaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen, zijn niet tegenstelbaar aan cluma. De opgegeven afmetingen en gewichten, alsook de aangeduide leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting, prijsvermindering of schadeloosstelling. Alle werken en materialen zijn onderhevig aan de gebruikelijke toleranties, waarbij de eventueel toepasselijke voorschriften en de NBN-normen zullen gelden.

1.4. cluma kan voor de uitvoering van haar verbintenissen steeds beroep doen op onderaannemers of derde leveranciers. cluma behoudt zich het recht voor de overeengekomen materialen, zelfs wanneer het merk daarvan vermeld is in de overeenkomst, te vervangen door andere materialen van dezelfde prijs en kwaliteit, alsook om de door hem gehanteerde prijzen eenzijdig te wijzigen of te verhogen tot de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen, ook indien de datum van facturatie meer dan zes maanden volgt op de contractdatum of indien de leveringen of werken door toedoen van de klant dienen te worden uitgesteld.

1.5. Indien gecontracteerd werd onder opschortende voorwaarden, verbindt de klant zich ertoe het nodige te doen voor de verwezenlijking van deze voorwaarden (bv. voor het verkrijgen van een lening voor de gedeeltelijke of volledige contractprijs is het aanvragen van een hoger bedrag te beschouwen als een verhindering van de realisatie van de voorwaarde), bij gebreke waaraan cluma de overeenkomst van rechtswege als ontbonden kan beschouwen, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

 

2. Verkoopvoorwaarden

2.1. Alle goederen worden geleverd af fabriek op de maatschappelijke zetel van cluma te Roeselare. Indien cluma zich verbindt tot transport of verzenden van de goederen, is dit op risico van de klant, zelfs indien franco bestemming wordt verkocht.

2.2. De klant dient de goederen in ontvangst te nemen op het ogenblik dat zij door cluma ter beschikking worden gesteld. Zoniet wordt in de opslag van de goederen voorzien door cluma voor rekening (aan de gebruikelijke huurprijs) en risico van de klant. Dit geldt ook wanneer reeds gedeeltelijke leveringen hebben plaatsgevonden.

De klant dient alle leveringen van cluma grondig te (laten) controleren. Inontvangstname van goederen geldt als aanvaarding. Onverminderd eerdere aanvaarding (ingevolge algehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen), worden de geleverde goederen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 10 dagen na inontvangstname.

2.3. De garantie die cluma verleent voor wat betreft de geleverde roerende goederen, kan nooit langer zijn dan deze die door de fabrikant-leverancier van cluma wordt gegarandeerd. De garantie komt te vervallen indien het gebrek zijn oorzaak vindt in een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik door de klant. Indien cluma ter uitvoering van de garantie ter plaatse dient te komen, vallen alle kosten, w.o. de werkuren, vervoerskosten, de douane … ten laste van de klant.

 

3. Aannemingsvoorwaarden

3.1. De overeengekomen termijnen vatten aan of worden, indien een vaste aanvangsdatum werd overeengekomen, uitgesteld tot cluma in het bezit is gesteld van een voor akkoord ondertekende overeenkomst of prijsofferte en, desgevallend, een voor akkoord ondertekend exemplaar van het plan; het overeengekomen voorschot werd betaald; de klant in het bezit is van alle vereiste vergunningen en kopie hiervan aan cluma overgemaakt heeft, de klant alle gegevens verstrekt heeft die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Onder de overeengekomen termijnen worden enkel de werkdagen begrepen, met uitsluiting van weekends, verlof- en feestdagen, weerverletdagen e.d.

3.2. De bestelling van meerwerken wordt bewezen door de uitvoering ervan. Zij worden aangerekend aan de eenheidsprijzen van cluma die op dat ogenblik gelden. Meerwerk wordt uitgevoerd in vrije rekening.

Meerprijs is hoe dan ook verschuldigd voor meerwerken ingevolge moeilijkheden of hindernissen bij uitvoering van de werken (waaronder begrepen wachttijden, vertragingen en onderbrekingen), als voor de vlotte uitvoering van de werken een hoogtewerker, stellingen of ander extra materieel vereist is, als de werkelijke werfomstandigheden afwijken van deze vermeld in de contractuele documenten (o.a. de opgegeven netto spantafstand moet correct zijn).

3.3. De klant is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen werken of het aanvaarde uitvoeringsplan. Indien cluma ingaat op een door de klant gevraagde wijziging, geschiedt dit op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de klant, en wordt de uitvoeringstermijn verlengd.

3.4. De klant wordt steeds verondersteld in regel te zijn met de bestaande wetgeving en o.m. over de nodige bouwtoelatingen en exploitatievergunningen te beschikken. Zoniet is ieder risico daaruit voortspruitend ten laste van de klant.

3.5. De klant is bewaker van de werf en draagt alle risico voor beschadiging of verlies van bouwmaterialen, geleverde goederen en uitgevoerde werken, alsook het materieel van cluma en zijn onderaannemers. Herstel, vervanging of wederopbouw wordt uitgevoerd in regie. De klant staat er voor in dat de werf vlot toegankelijk is voor de bouwmaterialen en voor alle personeel en materieel (vrachtwagens, liften, etc.) van cluma en/of zijn onderaannemers, en voorziet kosteloos in stromend water en elektriciteit op een maximale afstand van 30 meter van de werf. De klant is verplicht cluma vooraf en schriftelijk op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van ondergrondse leidingen of andere obstakels en de plaats ervan aan te duiden. Bij gebreke daaraan is iedere schade ten laste van de klant. De klant zal alle maatregelen nemen om uitvoering van de werken door cluma toe te laten zonder risico op beschadiging van op de werf aanwezige goederen of reeds uitgevoerde werken. De klant ontslaat cluma van alle aansprakelijkheid en zal cluma tevens vrijwaren voor alle vorderingen van derden voor schade die bij de uitvoering van de werken zou veroorzaakt worden.

3.6. Bij gebrek aan oplevering op verzoek van de klant binnen de maand na de uitvoering van de laatste werken – en dit onverminderd het recht van cluma om eventueel, vóór deze periode van één maand, zelf de oplevering aan te vragen -, worden de werken geacht volledig uitgevoerd te zijn volgens de regels der kunst, en kan de klant geen verhaal meer formuleren wegens onvolledige uitvoering van de werken of zichtbare gebreken. De ingebruikname van het goed of het gebruik van de geleverde goederen geldt steeds als oplevering.

 

4. Prijs – betaling – ontbinding

4.1. De klant dient facturen van cluma onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de klant onweerlegbaar geacht een factuur van cluma aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

4.2. Betalingen dienen te geschieden contant op de zetel van cluma te Roeselare, dan wel per overschrijvingsopdracht op de bankrekening van cluma.

Behoudens concrete vervaldag, is de factuur betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de factuur. De klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12 % per jaar of een rente die overeenstemt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten, al naargelang welke rente het hoogst is, en een forfaitaire schadevergoeding (bovenop alle gerechtskosten en kosten van uitvoering, en ter vergoeding van alle mogelijke kosten voortspruitende uit de wanbetaling, zoals inning- en administratiekosten, kosten kaskrediet, opslagen RSZ-bijdrage…) van 10 % op het achterstallig bedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR per openstaande factuur. Kortingen, aftrekken, inhoudingen e.d., om welke reden ook (zoals voor contante betaling) worden niet toegestaan.

Bij betalingsachterstal heeft cluma het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de klant is cluma gerechtigd integrale vooruitbetaling of waarborgen te eisen, alvorens de overeenkomst (verder) uit te voeren. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen op grond van de onvolledigheid, gebrekkigheid of laattijdigheid van de werken of leveringen.

4.3. Het trekken of aanvaarden van wissels, cheques, of andere verhandelbare documenten (voor zover aanvaard door cluma), houdt geen schuldhernieuwing in. Inning- en protestkosten zijn steeds ten laste van de klant.

4.4. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen, of indien de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen, heeft cluma de keuze om ofwel de dwanguitvoering te vorderen ofwel de koop-verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In geval van ontbinding verbindt de klant zich tot teruggave van de geleverde goederen binnen de 24 uur na ontvangst van het aangetekend schrijven van cluma waarin de ontbinding wordt meegedeeld. Indien de koopovereenkomst wordt ontbonden ten laste van de klant, of wanneer de klant de aannemingsovereenkomst beëindigt overeenkomstig art. 1794 B.W., verbindt de klant zich tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding die wordt vastgelegd op 75 % van de werkelijke handelswaarde wat de bestelde maatwerk goederen betreft en 35 % van de contractprijs betreffende de volgens overeenkomst nog uit te voeren werken of te leveren diensten (telkens meer BTW), onverminderd het recht van cluma om haar meerdere schade en de gebeurlijke gerechts‐ kosten te verhalen. Betaalde voorschotten komen hier bovenop toe aan cluma als schadevergoeding.

 

5. Vrijwaring – aansprakelijkheid – zekerheden

  1. VRIJWARING – AANSPRAKELIJKHEID – ZEKERHEDEN

5.1.   Aanvaarding dekt alle zichtbare en verborgen gebreken. Klachten wegens zichtbare gebreken worden enkel aanvaard mits de klant ze schriftelijk formuleert op de leveringsbon.

Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. In geval van aansprakelijkheid is cluma enkel gehouden tot het herstel of de kosteloze vervanging van de gebrekkige onderdelen. De vervanging zal bestaan in het leveren en plaatsen van een toestel van gelijkwaardige kwaliteit en eigenschappen, indien het oorspronkelijke toestel intussen niet meer in de handel zou zijn. Elke vrijwaring wegens zichtbare of verborgen gebreken is uitgesloten indien de goederen door (toedoen) van de klant werden bewerkt of verwerkt, of wanneer zij door de klant of derden hersteld of doorverkocht werden. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder het akkoord van Cluma. Het akkoord om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid.

Cluma kan voorts hoogstens aansprakelijk zijn wegens opzet of zware fout of, behoudens overmacht, wegens niet uitvoering van essentiële verbintenissen. Bovendien komt onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verlies van cliënteel, etc.) nooit voor vergoeding in aanmerking. Cluma is evenmin aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig(e) plaatsing/gebruik door de klant of door derden van de geleverde goederen.

Behoudens voor opzet, is elke mogelijke – zowel contractuele als buitencontractuele – aansprakelijkheid van Cluma beperkt tot het factuurbedrag (excl. BTW en kosten) voor de betrokken werkzaamheden/leveringen en in elk geval tot een bedrag van 500.000 EUR. Als de aansprakelijkheid verzekerd is en de polis een hogere waarborg biedt, zal de maximale aansprakelijkheid evenwel geplafonneerd worden op de bedragen die effectief gewaarborgd worden door de verzekeraar (zonder dat dit enige verplichting tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering inhoudt).

Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van Cluma vervalt één jaar na beëindiging van de werken (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren), tenzij de artikelen 1792 en 2270 Oud B.W. van toepassing zijn. Bij schade waarvoor zowel Cluma als derden en/of de klant (mede) aansprakelijk zijn, is Cluma slechts aansprakelijk in de mate zijn fout(en) tot de schade heeft (hebben) bijgedragen. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van Cluma wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van Cluma in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is Cluma hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade die evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

5.2. Alle geleverde goederen blijven de volledige eigendom van cluma tot de klant de prijs integraal betaald heeft. Dit belet niet dat alle risico voor beschadiging of verlies vanaf de totstandkoming van de overeenkomst op de klant overgaat. De klant verbindt zich er toe de goederen onder eigendomsvoorbehoud duidelijk en ondubbelzinnig te merken als eigendom van cluma, en om op eerste verzoek van cluma de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven aan cluma. Zo de klant de goederen onder eigendomsvoorbehoud, zelfs na verwerking, toch vervreemdt, in pand geeft of met enig ander recht of zekerheid bezwaart, of zo de goederen beschadigd worden, waarde verliezen of tenietgaan, wordt zijn schuldvordering op de derde verwerver, de derde die voor het verlies of waardevermindering aansprakelijk is, of op de verzekeraar, van rechtswege aan cluma overgedragen, onverminderd andere rechtsmiddelen die cluma kan laten gelden, en met dien verstande dat deze overdracht de klant op geen enkele wijze bevrijdt. cluma heeft het recht om op eerste verzoek de boekhouding van de klant in te zien om na te gaan aan wie de klant de goederen heeft vervreemd of t.a.v. welke derde of verzekeraar de klant aanspraken kan formuleren.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met de vestiging van een pandrecht in de zin van art. 2071 e.v. op alle goederen geleverd door cluma aan de klant in het kader van vroegere contractuele relaties.

Alle bestellingen worden geacht deel uit te maken van één globale overeenkomst. cluma is gerechtigd om voor alle aan hem door de klant verschuldigde sommen, een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in het bezit van cluma zijn.

6. Diversen

6.1. Wanneer cluma wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, zelfs ook wanneer dit niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, heeft zij het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen. Als gevallen van overmacht gelden o.m. staking of lock-out, brand, machinebreuk, overstromingen, mobilisatie, inbeslagname, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand of terroristische aanslagen of dreiging, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of koopwaar, beperkingen in het energieverbruik, ook wanneer de vreemde oorzaak zich voordoet bij cluma.

6.2. Alle ontwerpen, documenten, studies en tekeningen van cluma blijven ten allen tijde eigendom van cluma en dienen op eerste verzoek terugbezorgd te worden. Zij mogen op geen enkele wijze aangewend worden zonder toelating van cluma.

6.3. Vorderingen tegen cluma verjaren twee jaar na levering of voltooiing van de werken, onverminderd conventioneel of wettelijk voorziene kortere termijnen.

6.4. Bedingen in deze voorwaarden en andere contractuele documenten zijn steeds zo te interpreteren dat ze geldig en afdwingbaar zijn. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een beding beperkt zich tot de betreffende bepaling en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet.

6.5. Alle overeenkomsten met cluma worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de afdelingen te Kortrijk van de rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, of het Vredegerecht over het Kanton Roeselare, tenzij cluma de overeenkomstig artikel 624 Gerechtelijk Wetboek bevoegde rechtbanken verkiest.